ترکیه سواحل شهر بندری در کنار دریای سیاه چهارشنبه پس از برخورد یک سنگ آسمانی ، لرزید و زلزله خفیفی را تجربه کرد.

به گزارش ایرنا، تصاویر اصابت این سنگ آسمانی به سواحل این شهر کوچک بندری ترکیه، توسط دوربین های امنیتی منطقه ضبط شده است.

شبکه خبر تلویزیون دولتی ترکیه در گزارشی عنوان کرد که صدای اصابت این سنگ آسمانی به آب که در اولین ساعات بامداد امروز اتفاق افتاد، موجب هراس و نگرانی شهروندان نزدیک محل برخورد شد.

شهاب سنگ ترکیهبر اساس این گزارش، این رویداد آسیب جانی در برنداشت.

این شبکه خبری فیلم ویدئویی لحظه اصابت سنگ آسمانی به سواحل شهر پنجشنبه را در تارنمای رسمی خود منتشر کرده است.