منطقه پولونزكوی ترکیه در فاصله 25 کیلومتری شهر استانبول ترکیه و در قسمت آسیائی ترکیه قرار گرفته است. این منطقه در اصل اولین بار در قرن 19 و توسط مهاجران لهستانی کشف شد. مردم استانبول معمولاً برای سوارکاری. قدم زدن و خوردن غذاهای سنتی لهستانی به منطقه پولونزكوی استانبول می آیند....