با توجه به ظرفیت شکار حیوانات در کشور ترکیه از جانب وزارت جنگلداری (مدیریت پارکهای ملی ،حیات وحش و شکار ) شکارگاههایی در حال شناسایی و اطلاع رسانی است که جز جاذبه های گردشگری ترکیه است. شکارچی خارجی ، با مجوز سیاحت شکار که به آژانسهای توریستی از طرف وزارت جنگلداری ارائه شده است میتوانند به شکار مشغول شوند. علاوه بر آن ، سیاحان شکارچی خارجی میتوانند در مکانهای مشخص شده برای شکار توسط مدیریت پارکهای ملی ، حیات وحش و شکار به شکار انواع گونه های تربیت شده و معین بپردازند.شکارچیان خارجی میتوانند با کمک آژانسهای توریستی شکارو دستورالعمل آن تفنگ شکاری و ملزومات دیگر را همراه خود برای شکار بیاورند.در مجوزهای شکار نام شخصی که به شکار خواهد رفت، نام خانوادگی،تابعیت، مرزهای ورود و خروج کمرگ و تاریخهای مربوطه ، مکانهای مورد نظر شکار، تاریخ اقدام به شکار و گونه های مورد نظر برای شکار و سایر اطلاعات گنجانده شده است. از حیوانات عظیم الجثه خرس ، بز شاخدار کوهی پنجه دار (شاموآ)، یز وحشی (بنزوآر)، گراز وحشی ، یوزپلنگ ، گرگ ، شغال، روباه ، برای شکار تحت عنوان سیاحت شکار در مقابل پرداخت هزینه مربوطه مشخص شده است. شکار حیوانات خارج از این سیاهه برای شکارچیان خارجی تنها در مورد اخذ مجوز مخصوص میسر است. شکارچیهای خارجی بجز این مجوزها و حیوانات فوق الذکر مجاز به شکار سایر جانوران نیستند.اتباع خارجی که به منظور بررسی و تحقیق در مورد گونه های حیوانات به ترکیه سفر میکنند نیز در مورد فعالیت تحقیقاتی در چهارچوب مشخص و معینی که از طرف مدیریت کل پارکهای ملی حیات وحش و شکار مربوط به وزارت جنگلداری تعیین شده باید اطلاعات لازم را ارائه و فعالیت کنند.اخذ مجوزهای لازم برای تحقیقات در کشور ما و مکانهای مراجعه ، در خارج از کشور سفارت کبرای جمهوری ترکیه و در داخل کشور از طریق وزارت امور خارجه در وزارت جنگلداری میباشد. برای صدور مجوز جهت مراجعه کنندگان باید متقاضی دارای تحقیقات جدی و آثاری در زمینه مورد تقاضا باشد.پس از بررسی درخواستها توسط مسئولین رسمی در صورت قبول در زمینه های مشخص اجازه فعالیت تحقیقاتی داده میشود. در حین تحقیقات جمع آوری نمونه حیوانات وحشی ، تخم ها و یا هر گونه مواد تکثیر و تولید مثل مجاز بوده اجازه حمل آنها به خارج از ترکیه داده میشود.