جنگلهای بلگراد نزدیک 20 کیلومتر از مرکز استانیول فاصله دارد شامل 6000 هکتار جنگلهای زیبا است و در آن ذخایر آب استانبول وجود دارد و کمرهای آب (سو کمرلری) که تاریخ آنها تا بیزانس و برخی تا سال 400 میرسد. دارای صدها نوع جنس پرنده بومی در خود است و حیوانات بومی مثل گئییک (گوزن) و مارال (گوزن ماده) و بعضا روباه و... هم اگر خوش شانس باشید می بینید. این جنگلها در سمت اروپا و روبروی جنگلهای شیله در بخش آسیا است. در قسمتهای شمالی تر هم سواحل زیبای کیلیوس رو داریم. چون مهاجران بلگرادی در روستایی در کنار این جنگلها زندگی میکردند به این جنگل بلگراد می گفتند اما بدلیل آلودگی آب (سو کیرلیلیغی) که ایجاد می کردند دستور تخلیه داد شد اما هنوز به همان نام مانده است.