باستان شناسی در قلعه بودرم
امروزه در نوع خود یکی از بینظیرترین و جالب ترین موزه های جهان است آثار بدست آمده از حفاریهایی از سال 1960 آغاز شده در این موزه که در قلعه بودروم ساخته شده قرار گرفته و به نمایش گذارده شده است. در این موزه آلبوم مدیترانه شرقی ، آثار بدست آمده از تحقیقات انجام یافته در مردابهای نزدیک بودروم به نمایش گذاشته شده است . مردابهای این منطقه شامل یاسی آوا ، شیطان دره سی ، بندر سرچه می باشد. مشاهده قدیمی ترین کشتی غرق شده جهان نیز از آثار جالب توجه منطقه است.