موزه آك شهر در اثر حفاریهای انجام شده در منطقه تاریخی آق شهر، متعلق به دوره نتئولیتیك (فرسنگی) پیدا شده است. این مكان شاهد سكونت اقوام مختلفی بوده و به خاطر اینكه در مسیر گذرگاههای مهم قرار دارد آسیبهای زیادی به این شهر وارد شده است. آك شهر در منطقه فریگیاپارور واقع شده است. نام کهن این شهر فیلوملیون بوده است. بر روی سنگ میل پیدا شده در نزدیكی مركز قلعه