یکی از مناطقی که از اوایل دوران نوسنگی پذیرای انسان های باستانی بوده است . شبه جزیره آنتولی می باشد که اکثر مناطق ترکیه امروزی را در بر می گیرد. که از دوران باستان حکومتهای دولت شهرهایی مانند لودیه و ایونیا بوده است. پانصد سال قبل از میلاد مسیح ترکیه توسط کوروش کبیر فتح شد .سپس اسکندر مقدونی ترکیه را تسخیر کرد . و پس از آن رومیان به آن دست یافتند . و بعد مسلمانان . یکی از دلایل برگزاری تور ترکیه از نقاط مختلف جهان آثار باستانی بجا مانده از آن دوران است. در ایران نیز همسایگی و نزدیکی مزید بر آن شده است . تا سالانه هزاران ایرانی با تورهای ترکیه و یا بصورت شخصی به ترکیه سفر و مسافرتی داشته باشند.