ترکیه کشوری آسیایی اروپایی است با تمدن بسیار غنی که چندین سال است به امید دست یافتن به شکوه گذشته دست به اقدامات وسیعی جهت جذب گردشگر و توریست به ترکیه زده است و تا حدود زیادی نیز موفق شده است زیباییها طبیعی و آثار ارزشمند تاریخی و برخی سیاست های تشویقی باعث شده در چند سال اخیر میلیونها توریست و گردشگر از سراسر دنیا و منجمله ایران به آن کشور روی بیاورند که در این بلاگ سعی خواهیم کرد برای مسافران ایرانی که می خواهند به آن کشور چه از طریق تور ترکیه ویا شخصی سفر کنند. مطالب مورد استفاده را بیان کنیم.