پار ک تفریحی داریجا در 38 کیلومتر استانبول قرار دارداین پارک یکی از باغهای بوتانیک ترکیه میباشد و یکی از باغ وحشهای استانبول است. در این پارک انواع مرغان دریایی که مثل آن در دنیا یافت نمیشود دیده میشود.این محل یکی از تفریحگاه های استانبولی هااست که میتوان در تور استانبول لحاظ کرد.