مسجد ایا صوفیه یكی ازبزرگترین اثرهای تاریخی در استانبول ترکیه است که در میدان سلطان احمد در شهر استانبول قرار دارد ستون بندی این بنا چوبی است در تور ترکیه میتوان از ان بازدید کرد این بنای تاریخی به دلیل حواث چندین بار باز سازی شده است .